Syyskuun valtuuston kokouksesta leijonanosa kului keskusteluun taloudesta. Sekä vuoden 2013 ensimmäisen seurantaraportin että tulevien vuosien talouskehyksen yhteydessä käytiin laaja keskustelu.

3 Palveluliikelaitosten johtokunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali

Tämä oli demareiden paikka. Jussi Päiviön tilalle nimitettiin Juhani Mäntylä ja tämän varajäseneksi Arto Huhtala.

4 Vuoden 2013 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Tässä kokouskohdassa merkittiin tiedoksi seurantaraportti, konserniraportti, tarkastuslautakunnan lausunto seurantaraportista ja vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin annetut selvitykset sekä hyväksyttiin määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia mm. vanhusten palveluihin, terveyspalveluihin, perhe- ja sosiaalipalveluihin, tekniselle toimelle ja ympäristöpalveluille sekä Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennukseen ja Kannussillanmäen kalliosuojaan.

Seurantaraportista kävi ilmi, että kaupungin talous on varsin vaikeassa tilanteessa. Vuosikate ei ole riittävä kaupungin investointitasoon nähden, velkaantuminen jatkuu ja verotulot eivät kasva odotetusti. Tarkastuslautakunta esitti, että kaupungille olisi laadittava talouden pitkän tähtäimen varautumisohjelma, jossa etsitään säästöjen lisäksi vaikuttavat keinot tuottavuuden lisäämiselle. Sama tarve on noussut esiin myös kaupunginhallituksessa.

Muita tarkastuslautakunnan esiin nostamia seikkoja olivat muun muassa ostopalveluiden merkittävä lisääntyminen sekä sosiaali- ja terveyspuolen menojen kasvu erityisesti erikoissairaanhoidon (eli HUS:n) osalta. Lautakunta huomautti myös, että lääkäriin pääsy on Espoossa yhä liian vaikeaa, vaikka rekrytoinnissa onkin lähdetty oikeaan suuntaan, ja kehotti jatkamaan kehittämistoimenpiteitä. Kaikkien tulostavoitteiden toteutumista ei ollut mahdollista tässä vaiheessa vielä arvioida.

Keskustelussa vihreä valtuutettu ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Susanna Rahkonen korosti ennaltaehkäisyn merkitystä ja painotti, että tarkastuslautakunnan korjaustoimenpide-ehdotukset tulisi ottaa niin tämän vuoden toiminnassa kuin tulevan vuoden suunnittelussa huomioon.

Kilpi (ps & sit.) teki osittaisen palautusesityksen Keski-Espoon urheilupuiston huoltorakennuksen (1,2 milj. euron määrärahalisäys), Kannussillanmäen kalliosuojan (1,5 milj. euron lisämääräraha) ja 3,8 milj. euron määrärahan osakkeisiin ja osuuksiin tehdyn määrärahalisäyksen osalta ja valmistelijoiden saattamiseksi virkavastuuseen. Äänestyksessä palautusesitys kaatui äänin 63-9.

Keskustelun aikana esitettiin muutamia toivomuksia. Värmälä (sdp) toivoi, että Espoonlahden aluekirjaston tarveselvityksen valmistelussa edistettäisiin aluekirjaston saamista siten, että Suur-Espoonlahden nykyiset lähikirjastopalvelut eivät vaarantuisi.

Vihreiden Kirsi Louhelainen huomautti puheenvuorossaan, että kaupungin hankinta- ja kilpailutusprosessi ei ole täydellinen. Toivomuksessa hän esitti, että korjausrakentamisen ja investointien ylityksiin puututaan, jotta merkittäviltä ylityksiltä vältytään jatkossa. Budjetin ylittäneet hankkeet ja niiden hankintaprosessit tulee analysoida, jotta saadaan selville, mitkä seikat ovat vaikuttaneet kustannusarvioiden ylittymiseen ja olisiko hintaa voitu laadusta tinkimättä saada alas. Analyysin perusteella on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joihin voisivat kuulua esimerkiksi tiukka budjettikatto Espoon sairaalan esimerkin mukaisesti tai uudelleenkilpailutus, mikäli saadut tarjoukset systemaattisesti ylittävät budjetin. Lisäksi toivomuksessa edellytettiin, että päättäjille päätöksenteon tueksi tuotettavassa materiaalissa on selkeää tietoa.

Vihreiden Sirpa Hertell muistutti puheenvuorossaan, että seurantaraportti seuraa taloustavoitteiden lisäksi myös strategisten tavoitteiden toteutumista. Ilmastotavoitteiden osalta tavoitteemme oli vähentää päästöjä 3,5 %, lopputuloksena päästömme ovat kasvaneet 7 % vuoteen 2011 verrattuna. Kivihiilen käyttö on lisääntynyt maakaasun sijaan. Fortumin kanssa on tarpeen käydä tiukat neuvottelut aiheesta, sillä edes nykyinen 20 % päästövähennystavoite ei riitä rajaamaan ilmaston lämpenemistä.

Äänestyksessä Värmälän toivomus lähikirjastoista kaatui täpärästi äänin 35-36-4 kokoomuksen, keskustan, rpk:n ja muutaman perussuomalaisen vastustukseen. Louhelaisen hankintatoivomus puolestaan hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelman kehys

Talousaihepiirin parissa jatkettiin tässäkin kokouskohdassa. Asian esittelyn yhteydessä valtuuston huomio kiinnitettiin myös siihen, että tarkkoja arvioita tulevaisuudesta on hyvin vaikea tehdä, koska valtakunnan hallituksen rakennepaketin ja käynnissä olevien uudistusten vaikutukset ovat vielä auki.

Talouskehys tuotiin poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen valtuuston hyväksyttäväksi ohjeellisena. Taloustilanteen kehittyessä talousarvioprosessin aikana joitain muutoksia kehyksiin saattaa siis vielä tulla. Kaupunginhallituksen esitys oli myös se, että rahoitustasapainon hakemiseksi laaditaan talouden tasapainotusohjelma, jonka keinovalikoima on laaja: säästöt, tuottavuuden parantaminen, palvelutason tarkastelu, käyttötulojen lisääminen (eli maksujen korottaminen) ja veroperusteiden tarkastelu (eli mm. veroprosentin korotus).

Esittelyssä kehotettiin pitämään palveluita pohdittaessa mielessä se, että vieraskielisten osuus väestönkasvustamme on 55-65 %.

Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu totesi, että velkaantumiskehitys tulee saada loppumaan, jotta emme jätä aivan liian suurta taakkaa tulevien sukupolvien huolehdittavaksi. Vihreiden mielestä radikaaleihin hyvinvointipalveluiden leikkauksiin ei tule mennä, vaan säästöt tulee tehdä sellaisista paikoista, jotka ovat säästöjä myös tulevaisuudessa. Riittävät ennaltaehkäisevät palvelut on nähtävänä satsauksena tuleville polville. Vihreät ovat valmiita 0,5-0,75 % veronkorotukseen. Pienempi tulolisäys olisi saatavilla rakentamattoman maan kiinteistöveron korottamisesta lain sallimaan maksimiin, mikä tukisi myös kaupunkirakenteen tiivistämistä. Veronkorotukset eivät kuitenkaan pitkässä juoksussa riitä, vaan tarvitaan myös tuottavuusohjelma. Palvelut tulee tuottaa niin tehokkaasti, että rahamme riittävät. Lisäksi Hopsu nosti esiin päiväkotien riittämättömän rakentamistahdin kasvavassa kaupungissa ja vaati, että myös korjausrakentamista tulee vauhdittaa: kun vika on tunnistettu, korjauksiin on ryhdyttävä heti.

Myös muiden ryhmien puheenvuoroissa nousi esiin tarve tuottavuusohjelmalle. Myös koulujen ja päiväkotien kuntoon laittamisesta vallitsi laaja yksimielisyys. Muutoin painotukset vaihtelivat puolueiden välillä.

Vihreitä puheenvuoroja kävivät pitämässä ainakin kaupunginhallituksen jäsen Jyrki Myllärniemi sekä valtuutetut Tiina Elo, Kirsi Louhelainen ja allekirjoittanut (Saara Hyrkkö). Puheenvuoroissa korostettiin vastuullista säästämistä tavalla, joka ei kostaudu suurempina kustannuksina ja inhimillisenä kärsimyksenä tulevaisuudessa. Nostimme esiin muun muassa ennaltaehkäisyn tärkeyden, koulujen ja päiväkotien korjausprosessien paremman hallinnan, Espoon palveluliikelaitosmallin tarkastelun ja infrakohteet lasten ja nuorten hyvinvointia parempana säästökohteena.

Valtuutettu Kilpi (ps & sit) esitti nykyisen veroäyrin ja palvelutason lukitsemista jo tässä vaiheessa valmistelua. Talouden tasapainotuksen keinovalikoiman kaventaminen tässä vaiheessa olisi ollut varsin lyhytnäköistä. Esitys hävisikin äänestyksessä äänin 65 vastaan, 6 puolesta, 3 tyhjää.

Lisäksi esitettiin lukuisia toivomuksia:

  • Laukkasen (kd) toivomus siitä, että talousarvion valmistelussa kiinnitettäisiin erityistä huomiota varhaiseen puuttumiseen, nuorten pitkäaikaistyöttömyyteen, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, ennaltaehkäisevään päihdetyöhön, koulupsykologien ja kuraattoreiden toimintaedellytysten parantamiseen ja terveyskeskusten toiminnan edellytysten parantamiseen. Hyväksyttiin äänin 65 puolesta, 3 vastaan (kok.), 6 tyhjää (kok, kesk, ps&sit)
  • Tallqvistin (sdp) toivomus sosiaali- ja terveystoimen avustusmäärärahan korottamisesta ja ikäihmisten ja harkinnanvaraisten avustuskohteiden määrän kasvun huomioimisesta. Hylättiin äänin 34 puolesta (vihr, sdp, vas, kd, osa ps&sit), 37 vastaan (kok, kesk, rkp, ps&sit), 3 tyhjää (kok).
  • Kankkosen (rkp) toivomus siitä, että talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy arvio erilaisten toimenpideiden vaikutuksista espoolaisiin (IVA, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi). Hyväksyttiin yksimielisesti.
  • Simpasen (sdp) toivomus siitä, että talousarvio ja taloussuunnitelma laadittaisiin siten, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen voidaan toteuttaa lain mukaisesti riittävinä ja laatuvaatimusten mukaisesti sekä oikea-aikaisesti ilman, että joudutaan talousarviokausilla tekemään määrärahalisäyksiä sekä siitä, että kaupunginhallitus antaisi valtuustolle selvityksen siitä, mistä palveluista on jouduttu leikkaamaan ja mistä tärkeistä hankkeista luopumaan valtuuston päättämän kehyksen johdosta. Hylättiin äänin 35 puolesta (vihr, sdp, vas, kd, osa ps&sit), 36 vastaan (kok, kesk, ps&sit, rkp), 3 tyhjää (kok, ps&sit).

6 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen
7 Valtuustokysymys alueen varaamisesta Suomen Lähikauppa Oy:lle
8 Valtuustokysymys koulupaikan osoittamisesta Saunalahden koululle

Nämä kaikki kolme asiaa jätettiin pöydälle aikapulan vuoksi.

9 Leppävaaran uimahallin peruskorjauksen ja maauimalan hankesuunnitelman muuttaminen

Leppävaaralaiset ovat odottaneet uimahallin peruskorjausta jo pitkään. Viime valtuustokaudella korjaushankkeen yhteydessä päätettiin rakentaa uimahallin yhteyteen maauimala sekä laajentaa uimahallia mm. hyppytornilla. Kilpailutuksen yhteydessä kävi ilmi, että hankkeen kustannukset oli aiemmin arvioitu alakanttiin, joten kustannusarvion n. 10 miljoonan euron muutos tuotiin valtuuston päätettäväksi. Yhteensä hankkeen kustannusarvio on nyt siis 41,5 miljoonaa euroa.

Keskustan Rossi esitti heti keskustelun aluksi asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että hanke sisältäisi vain uimahallin peruskorjauksen. Hankkeen palauttaminen tässä vaiheessa olisi vaatinut uutta suunnitteluvaihetta ja johtanut kokonaan uuteen kilpailutukseen. Uimahallin ovet olisivat siis pysyneet suljettuina ja korjaus olisi viivästynyt entisestään. Itse korjauksen kustannukset olisivat suurella todennäköisyydellä tämän myötä kohonneet ja valtion hankkeeseen myöntämä miljoonan euron avustus olisi menetetty. Maauimalan toteuttaminen myöhemmin erikseen ei olisi myöskään ollut aivan yksinkertaista.

Äänestyksessä vihreä ryhmä jakautui. Kolme vihreää valtuutettua (Hertell, Hopsu ja Nevalainen) äänestivät palautuksen puolesta, sillä he pitivät hankkeen kohonneita kustannuksia liian korkeina ja hyppytornia tarpeettomana. Halava äänesti tyhjää, ja muu vihreä ryhmä kannatti asian käsittelyn jatkamista edellisessä kappaleessa kuvatuin perustein.

Yhteensä palautuksen puolesta äänesti kahdeksan valtuutettua, tyhjää kolme ja käsittelyn jatkamisen puolesta 62 valtuutettua. Asiaa ei siis palautettu, vaan hankesuunnitelman muutos hyväksyttiin. Leppävaaraan saadaan siis pian maauimala!

* * *

Kokouksessa jätettiin lisäksi kolme aloitetta, joista kaksi oli vihreiden valtuutettujemme käsialaa: Jyrki Kasvin aloite Espoon arvokkaiden muinaismuistojen kartoittamisesta ja julkaisemisesta sekä Risto Nevanlinnan ja Johanna Karimäen aloite Pentalan ja Stora Herrön suojelualueiden liittämisestä tulevaan Porkkalan kansallispuistoon.

Saara Hyrkkö