Espoolaisten rakastaman Keskuspuiston luontoarvoja ja virkistyskäyttöä uhkaava Espoonväylä-hanke on parhaillaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä.

Kaupungin suunnitelmissa Keskuspuiston halkaisisi jatkossa nelikaistainen väylä, joka kulkisi osan matkasta rinnan nykyisen Finnoontien kanssa. Väylän varrelle Söderskoginaukean ympäristöön ja Bosmalmiin rakennettaisiin uusia asuntoja, joista monet työntyisivät syvälle Keskuspuiston metsäalueelle.

”Espoonväylän molemmin puolin suunnitellut kerrostalokorttelit näyttäisivät synnyttävän kaupunkia, johon tullaan nukkumaan ja jonka ohi ajetaan autolla 60 kilometrin tuntinopeudella. Saisimme Espooseen lisää vanhan ajan nukkumalähiötä luonto- ja virkistysarvojen kustannuksella. Tällaiseen ei kannata ryhtyä”, toteaa kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Risto Nevanlinna.

”Toteutuessaan nämä suunnitelmat nakertaisivat jälleen kerran Keskuspuiston metsää ja uhkaisivat monipuolisia ja rikkaita luontoarvoja. Espoonväylä ja siihen liittyvä uusi rakentaminen haittaisivat myös Keskuspuiston virkistyskäyttöä mm. liikennemelun lisääntyessä metsän siimeksessä ja rikkomattoman metsäalueen pienentyessä”, sanoo kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Henna Partanen.

”Finnoontien turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta voidaan parantaa monilla muillakin keinoin kuin rakentamalla kokonaan uusi rinnakkaistie. Esimerkiksi joukkoliikenneyhteyksiä parantamalla ja ohjaamalla osa liikenteestä vaihtoehtoisia reittejä pitkin voitaisiin vähentää Finnoontien kokonaisliikennemäärää. Risteyksiä parantamalla voitaisiin puolestaan sujuvoittaa Finnoontielle jäävää ajoneuvoliikennettä. Kaavaehdotuksista puuttuu lisäksi Espoon keskuksen ja Finnoon välisen pikaraitiotien varaus, vaikka kaupunki on sellaista alustavasti suunnitellut.” Partanen lisää.

Henkilöautoliikennettä lisäävän väylän toteuttaminen on ristiriidassa Espoon kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden kanssa. Espoo tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, ja liikenteen päästöjen alentaminen on tavoitteeseen pääsemisessä yksi keskeinen tekijä. Espoonväylän rakentamiskustannukset olisivat nykyisen arvion mukaan pelkästään Söderskoginaukean ja Bosmalmin osalta noin 73 miljoonaa euroa.